Erfbelasting

Omschrijving:

De erfbelasting is verschuldigd op de waarde van alle roerende en onroerende goederen (in binnen- en buitenland) die uit de nalatenschap worden verkregen, na aftrek van de begrafeniskosten en eventuele schulden. Als erfgenaam bent u verplicht om bij een overlijden aangifte te doen van wat de overledene nalaat. Elke nalatenschap moet worden aangegeven, ook als de overledene minderjarig is of niets nalaat.

Bent u erfgenaam van een overleden inwoner van België? En had de overledene de voorbije vijf jaar het langst zijn of haar fiscale woonplaats in het Vlaame Gewest? Dan bent u Vlaamse erfbelasting verschuldigd op de waarde van de verkregen goederen.

De erfbelasting is een belasting op erfenissen van het Vlaamse gewest. Die erfbelasting wordt sinds 1 januari 2015 door de Vlaamse overheid geïnd.

Voorwaarden: 

Rijksinwoner

De erflater moet een rijksinwoner van België zijn. Zijn werkelijke woonplaats is een Belgische gemeente, ook al is zijn wettelijke domicilie op het moment van overlijden in een ander land en heeft hij een andere nationaliteit.

Als de overledene een rijksinwoner van België is:

 • moeten alle nagelaten goederen worden aangegeven
 • en worden op die goederen erfbelasting geheven.

Als de overledene geen rijksinwoner van België is:

 • moet er enkel aangifte worden gedaan van eventuele onroerende goederen in België
 • en wordt deze goederen belast met het recht van overgang bij overlijden.
  Het recht van overgang is een erfbelasting die verschuldigd is door de erfgenamen van niet-rijksinwoners.

Fiscale woonplaats

De fiscale woonplaats is de gemeente waar de burger zijn belastingen aangeeft:

 • Als de laatste fiscale woonplaats van de overledene in het Vlaamse Gewest ligt, dan is de Vlaamse erfbelasting van toepassing.
 • Als de overleden rijksinwoner zijn laatste fiscale woonplaats in Brussel of Wallonië had, dan zijn de Brusselse of Waalse successierechten van toepassing.
 • Woonde de overledene tijdens de laatste vijf levensjaren op meer dan één plaats in België? Dan telt het gewest waar de overledene het langst woonde in die vijf jaar.

Indienen van de aangifte

De erfgenamen moeten de aangifte indienen bij Vlaamse Belastingdienst. Als u de aangifte zelf doen, dan gebruikt u daarvoor het formulier 'Aangifte van nalatenschap na overlijden'. Meer uitleg over het indienen van de aangifte vindt u in de toelichting bij het aangifteformulier (pdf).
U kunt voor het indienen van de aangifte ook een beroep doen op een notaris.

U kunt de aangifte indienen

 • via het contactformulier op de website van de Vlaamse Belastingdienst
 • per post of fax bij de Vlaamse belastingdienst in Aalst. Het adres en faxnummer staan vermeld op het aangifteformulier.

Let wel: u moet alle 23 pagina's versturen naar Vlabel, ook al zijn die niet allemaal ingevuld.

Wat vermeldt u in de aangifte?

In de aangifte moet de waarde van de onroerende en roerende goederen in het bezit van de overledene (het actief) worden opgenomen. Van het actief mogen de begrafeniskosten en eventuele schulden van de overledene worden afgetrokken.

Wanneer moet u de aangifte indienen?

U moet de aangifte doen binnen een termijn van:

 • 4 maanden als het overlijden plaatsheeft in België
 • 5 maanden als het overlijden plaatsheeft in een land behorende tot de EER
 • 6 maanden als het overlijden plaatsheeft buiten de EER.

Voor de berekening van de termijn geldt de datum van overlijden als begindatum en de datum van ontvangst door de Vlaamse Belastingdienst als einddatum.

Als de aangifte niet tijdig wordt ingediend, loopt iedere erfgenaam een verhoging van de belasting op.

Welke datum geldt als datum van indiening aangifte?

Als u de aangifte indient via de post geldt de datum van ontvangst door Vlabel als datum van indiening.
Als u de aangifte aangetekend verstuurt, geldt de poststempel als datum van indiening.

Verlenging van de indieningstermijn

In geval van ernstige moeilijkheden kunnen de erfgenamen voor het verstrijken van de initiële indieningstermijn schriftelijk een verlenging van de termijn aanvragen bij de Vlaamse Belastingdienst.

Een eerste verzoek moet niet worden gemotiveerd. Er wordt steeds een uitstel toegestaan voor een periode van maximaal twee maanden op elk eenvoudig verzoek.

Een verzoek om bijkomend uitstel (verlenging van het eerste toegestane uitstel), of een verzoek om uitstel voor een periode langer dan twee maanden moet altijd worden gemotiveerd.

Wettekst: 

De wetgeving over de erfbelasting is een bevoegdheid van de gewesten:

 • Sinds 1 januari 2002 heeft het Vlaamse Gewest de bevoegdheid om wijzigingen aan te brengen aan de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen en verminderingen.
 • Sinds 1 januari 2015 int Vlaanderen zelf de Vlaamse erfbelastingen.
Bedrag: 

De erfbelasting wordt berekend op de waarde van alle roerende en onroerende goederen waarvan de overledene op de datum van overlijden eigenaar was (de nalatenschap), verminderd met de kosten van de begrafenis en andere eventuele schulden van de overledene.

Hoeveel procent erfbelasting u moet betalen, hangt af van:

 • de graad van uw verwantschap met de overledene
 • en de omvang van de nalatenschap.

Berekening tarieven

 • In de rechte lijn en tussen partners worden de tarieven berekend per erfgenaam, afzonderlijk op het roerende gedeelte en op het onroerende gedeelte;
 • Tussen broers en zussen worden de tarieven berekend per erfgenaam, op het roerende en onroerende gedeelte samen;
 • Voor verdere verwanten of niet-verwanten worden de tarieven berekend op de globale verkrijging van alle erfopvolgers in deze categorie.

Voor bepaalde delen van de nalatenschap kan u recht hebben op een vrijstelling of een vermindering.

De tarieven van de erfbelasting en eventuele vrijstellingen en verminderingen vindt u op de website van de Vlaamse Belastingdienst.

Als de te betalen erfbelasting is berekend, verstuurt de Vlaamse Belastingdienst een aanslagbiljet naar de belastingplichtige(n).

Ook als er geen erfbelasting moet worden betaald, krijgt u als belastingplichtige een aanslagbiljet. Dan staat er als bedrag 0 vermeld. U hoeft dan niets te betalen.