Kraamgeld (geboortepremie)

Omschrijving:

Het kraamgeld is een eenmalige premie die u krijgt bij de geboorte van een kind. U kunt het kraamgeld aanvragen vanaf 24 weken zwangerschap tot 5 jaar na de geboorte van uw kind.

Vanaf 1 januari 2019, gaat het kraamgeld op in het nieuwe kinderbijslagsysteem: het Groeipakket.

Als u het kraamgeld niet aanvraagt voor de geboorte, dan wordt uw recht op kraamgeld automatisch onderzocht op het moment dat u kinderbijslag aanvraagt. U hoeft het kraamgeld dan niet meer apart aan te vragen.

Wie doet de aanvraag?

Zowel de moeder als de vader kan het kraamgeld aanvragen.

Als beide ouders geen aanvraag kunnen doen omdat ze niet werken en geen uitkering of pensioen krijgen, kan of de stiefouder een aanvraag doen of de oudste van het gezin in deze volgorde:

  • Een grootouder van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
  • Een oom of tante van het kind, als die in hetzelfde gezin woont
  • Een (half-)broer of (half-)zus van het kind (ook buiten het gezin)

Hoe doet u de aanvraag?

U vraagt het kraamgeld aan bij

  • het kinderbijslagfonds van uw werkgever
  • het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever, als u werkloos, ziek of met pensioen bent
  • uw sociaal verzekeringsfonds of FAMIFED, als u zelfstandige bent
  • FAMIFED, als u in het onderwijs of een overheidsinstelling werkt, als u grensarbeider, kunstenaar, of student bent, of als u nooit gewerkt heeft.

Zij zullen u een formulier 'aanvraag om kraamgeld' bezorgen. U kunt het formulier ook downloaden op de website van FAMIFED. Vul het formulier in en stuur het naar uw kinderbijslagfonds samen met een attest van uw dokter of vroedvrouw waarop staat dat u minstens 5 maanden zwanger bent. Is dit niet uw eerste kind? Dan volstaat het om enkel het attest op te sturen.

Uitbetaling

Het kraamgeld wordt betaald aan de moeder. In geval van mee-moederschap wordt het kraamgeld betaald aan de biologische moeder. U kunt het kraamgeld krijgen ten vroegste vanaf de achtste maand zwangerschap.

Andere kraamgelden

Naast het kinderbijslagfonds zijn er andere instanties waarvan u kraamgeld kunt krijgen.

  • Kraamgeld van de gemeente: afhankelijk van gemeente tot gemeente en soms ook van het aantal kinderen. Neem hiervoor contact op met de dienst Burgerlijke Stand van uw gemeente.
  • Kraamgeld van het ziekenfonds: neem contact op met uw ziekenfonds.
Bedrag: 
Kind Bedrag
1ste kind (ook 1ste kind van 1 van de ouders) 1.272,52 euro
Elk volgend kind 957,42 euro
Elk kind van een meerling 1.272,52 euro