Gemeentelijke premie voor het thuis verzorgen van een kind met een beperking

Omschrijving:

Als u thuis de verzorging en opvoeding van een kind met een beperking op u neemt, kunt u mits u voldoet aan de voorwaarden recht hebben op de “gemeentelijke premie voor het thuis verzorgen van een kind met een beperking”.

Voorwaarden: 

De belangrijkste voorwaarden zijn

 • het kind
  • is maximum 20 jaar
  • heeft een beperking die recht geeft op de verhoogde kinderbijslag
  • is thuis of gaat overdag naar school, maar keert dagelijks naar huis
 • het netto belastbaar inkomen van de ouders  is lager dan bepaalde grensbedragen

 

Meebrengen: 

Bij de aanvraag moeten volgende stukken gevoegd worden:

 1. Een uittreksel uit de geboorteakte van het kind met een beperking;
 2. Een bewijsstuk van de beperking van het kind
  • Een attest van de dienst voor geneeskundige controle van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
  • of een attest van de geneesheer van de medisch-sociale dienst van het Ministerie van Sociale Voorzorg / FOD Sociale Zekerheid
  • of een attest van de vrederechter van het kanton waar het betrokken kind wordt opgevoed, waarbij het percentage van de invaliditeit wordt vastgesteld
 3. Een bewijsstuk waaruit blijkt dat een bijkomende kinderbijslag voor dit kind wordt uitbetaald;
 4. Een attest van het centrum of school waar het kind met een handicap semi-intern is of school loopt;
 5. Een aanslagbiljet afgegeven het FOD Financiën, waarop het netto belastbaar inkomen, bedoeld in artikel 4, van het laatste gekend dienstjaar vermeld is of bij gebrek hieraan enig ander bewijsstuk waaruit dit inkomen kan blijken;
 6. Voor de kinderen met een ernstige beperking die als semi-internen in een erkende inrichting met semi-internaatstelsel opgenomen zijn of die school lopen in een bovengenoemde inrichting voor gewoon of buitengewoon onderwijs en die, in beide gevallen, dagelijks huiswaarts keren: een getuigschrift afgegeven door de instelling waarbij bevestigd wordt dat aan de gestelde reglementaire vereisten inzake verblijf in de inrichting is voldaan en waarbij de periode van verblijf aangeduid is. Het attest slaat op de periode die loopt vanaf 1 september van het jaar voorafgaand aan het aanvraagjaar tot 30 juni van het aanvraagjaar.

 

De aanvragen moeten voor 1 september van elk jaar bij het Infopunt Sociaal Huis worden ingediend op een formulier dat dat gratis bij deze dienst te verkrijgen is.

De aanvragen moeten elk jaar hernieuwd worden. Bij de hernieuwing moeten de hierboven vermelde bewijsstukken gevoegd worden met uitzondering van het uittreksel uit de geboorteakte en eventueel van het bovengenoemde attest waarbij het percentage van de beperking wordt vastgesteld.

Bedrag: 

De jaarlijkse toelage toegekend per kind dat voldoet aan de voorwaarden bedraagt:

 • € 216 wanneer het kind gedurende gans het jaar bestendig thuis verblijft
 • € 117 wanneer het kind gedurende gans het jaar of een gedeelte ervan semi-intern is of school loopt en dagelijks naar huis keert