Adoptiepremie

Omschrijving:

Als u een kind adopteert, dan hebt u recht op een adoptiepremie. De adoptiepremie is een eenmalige tegemoetkoming.

Sinds 1 juli 2014 zijn de gezinsbijslagen, waaronder de adoptiepremie, officieel een Vlaamse bevoegdheid. Uiterlijk tot 31 december 2019 geldt er een overgangsperiode waarin Famifed en de kinderbijslagfondsen de uitvoering verder op zich blijven nemen.

Voorwaarden: 

U hebt recht op de premie als het adoptiekind deel uitmaakt van uw gezin en als u voor het kind nog geen kraamgeld hebt ontvangen. Om een adoptiepremie te krijgen, moet uw adoptiekind bovendien ook recht hebben op kinderbijslag.

Voor een adoptie in België moet bij de rechtbank een verzoekschrift om adoptie ingediend zijn.

Voor een adoptie van een minderjarig kind in het buitenland:

  • moet in het buitenland een adoptieakte ondertekend zijn
  • moet de Belgische rechtbank de geschiktheid tot adoptie vastgesteld hebben.

Voor een adoptie van een meerderjarige in het buitenland moet in het buitenland een adoptieakte ondertekend zijn.

Vraag de adoptiepremie aan zodra de adoptieprocedure in België gestart is of de buitenlandse adoptie is afgerond. Bezorg daarvoor aan het kinderbijslagfonds een kopie van de akte waaruit blijkt dat u het kind wil adopteren of geadopteerd hebt. Vul ook het formulier Aanvraag om een adoptiepremie in.

De aanvraag voor de adoptiepremie is wettelijk geregeld.

De volgende situatie geldt als een van de adoptieouders werknemer is (of werkloos, ziek of gepensioneerd):

  • Is de adoptievader werknemer (of werkloos, ziek of gepensioneerd), dan vraagt hij de adoptiepremie aan.
  • Als de adoptievader geen werknemer is (noch werkloos, ziek of gepensioneerd), dan vraagt de adoptiemoeder ze aan.
  • Als beide adoptieouders hetzelfde geslacht hebben, vraagt de oudste (werknemer) de adoptiepremie aan.

De volgende regeling geldt voor zelfstandigen:

  • Is noch de vader, noch de moeder werknemer (of werkloos, ziek of gepensioneerd), maar de vader of de moeder is zelfstandige, dan vraagt de zelfstandige ouder de adoptiepremie aan.
  • Zijn zowel vader als moeder zelfstandige, dan vraagt de zelfstandige vader de adoptiepremie aan.

U vraagt de adoptiepremie aan bij:

  • het kinderbijslagfonds van uw laatste werkgever, als u werkt (of werkloos, ziek of gepensioneerd bent).
  • uw sociaal verzekeringsfonds als u zelfstandige bent

Behoort u tot het onderwijzend personeel, personeel van CLB's, of werkt u bij de overheid, of als kunstenaar of grensarbeider, dan doet u de aanvraag bij FAMIFED.

Bedrag: 

De adoptiepremie bedraagt 1247,58 euro.