BEKENDMAKING (20170814-20170913): het exploiteren van een inrichting voor opslag van gemeentelijk restafval (kl. 1) te Sluisstraat 82

BEKENDMAKING VAN EEN BESLISSING OVER EEN MILIEUVERGUNNINGSAANVRAAG

 

De Burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat de deputatie van de Provincieraad een beslissing genomen heeft inzake de aanvraag, ingediend door Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Knokke-Heist, gevestigd te Alfred Verweeplein 1 8300 Knokke-Heist, voor een nieuwe exploitatie klasse 1 (exploitatie van een nieuwe inrichting), gelegen te Sluisstraat 82 te 8300 Knokke-Heist (kadastrale gegevens: KNOKKE-HEIST 10 AFD/WESTKAPELLE, sectie D, nr(s) 0821E), met als onderwerp: het exploiteren van een inrichting voor opslag van gemeentelijk restafval.

 

De beslissing met bijlage, ligt gedurende een periode van 14/08/2017 tot en met 13/09/2017 ter inzage voor het publiek bij de Milieudienst, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-heist, gemeentehuis Knokke, 1ste verdieping.

 

Gedurende die periode kan beroep ingediend worden tegen de beslissing bij de Vlaamse Minister, bevoegd voor leefmilieu. De uiterste datum voor het indienen van het beroep is 14/08/2017 voor diegene die louter aangewezen is op de kennisname via dit bericht en de inzage bij het gemeentebestuur.

 

Het beroep kan worden ingediend door

  • elke natuurlijke of rechtspersoon die tengevolge van de vestiging en de exploitatie van de inrichting rechtstreeks hinder kan ondervinden

  •          Elke rechtspersoon die zich de bescherming van het leefmilieu statutair tot doel heeft gesteld, ten minste vijf jaar rechtspersoonlijkheid bezit en in zijn statuten het grondgebied omschreven heeft tot waar zijn bedrijvigheid zich uitstrekt

 

De volgend stavingsstukken dienen bij het beroep gevoegd te worden

  •          Een door het gemeentebestuur af te leveren attest waaruit de datum van de bekendmaking van de beslissing blijkt

  • Een bewijs van de betaling van de dossiertaks (rekeninguittreksel, door gemachtigde van de bank getekende verklaring…)

 

 

Knokke-Heist, 14/08/2017
(get) De Burgemeester,
Graaf Leopold Lippens