Natura 2000-programma

Wat is het Vlaams Natura 2000-programma?

De natuur in topconditie houden in heel Europa, dat is het doel van Natura 2000. Daarom zal ook Vlaanderen tegen 2020 stap voor stap waardevolle planten en dieren, en hun leefgebieden, beschermen en waar nodig ontwikkelen en herstellen. Het Vlaamse Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader om de Europese natuurdoelen  te realiseren. Het omvat alle beleidsmatige inspanningen en gebiedsgerichte acties die Vlaanderen in de eerste planperiode van 2016 tot 2020 zal leveren.

Het beschrijft daartoe de te behalen doelen en hiervoor uit te voeren taakstellingen en acties, zoals het optimaliseren van het instrumentarium en de wetgeving, het opstellen van managementplannen Natura 2000 en soortenbeschermingsprogramma’s, projecten voor de bescherming en verbetering van het natuurlijk milieu en de opvolging via monitoring. Het Natura 2000-programma biedt hiermee het overzicht van hoe Vlaanderen resultaatgericht met partners en sectoren samenwerkt om de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn in te vullen en dat telkens voor een planperiode van zes jaar.

De Vlaamse Regering ging onlangs over tot de voorlopige vaststelling van het Vlaams Natura 2000-programma.

Openbaar onderzoek

Het Agentschap Natuur en Bos organiseert een openbaar onderzoek over deze voorlopige vaststelling.

Het Voorontwerp van Vlaams Natura 2000-programma ligt tijdens de hele periode van het openbaar onderzoek, van 7 maart tot 7 mei 2017, ter inzage op het gemeentehuis (dienst Milieu-Natuur, Alfred Verweeplein 1 te 8300 Knokke-Heist).

Het Voorontwerp van Vlaams Natura 2000-programma kan je digitaal raadplegen via volgende links:

 

Bezwaarschrift indienen

Tijdens het openbaar onderzoek kan elke burger of organisatie bezwaarschriften indienen. De bezwaarschriften met jouw opmerkingen over het Voorontwerp van Vlaams Natura 2000-programma dien je bij voorkeur in via het online formulier. Dit vergemakkelijkt immers aanzienlijk de verwerking. Wanneer je het bezwaarschrift bevestigt in het e-loket, krijg je meteen een ontvangstmelding per e-mail. Deze handleiding loodst je doorheen het online formulier.

Je kan het bezwaarschrift ook schriftelijk indienen. Daartoe gebruikt je bij voorkeur deze formulieren:

 

Het volstaat dit formulier in te vullen en aangetekend te versturen naar:

  • Vlaamse Regering per adres Agentschap voor Natuur en Bos
  • Koning Albert II-laan 20 bus 8
  • 1000 BRUSSEL

 

Meer informatie